Obchodní podmínky Tyroline s.r.o.

Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky realizované společností Tyroline s.r.o.. Objednavatel zadáním objednávky uznává platnost těchto Obchodních podmínek.
1.2 Objednávkové a dodací podmínky objednavatele nejsou pro Tyroline v žádném případě závazné, a to ani tehdy pokud z nich objednávka vychází a společnost Tyroline s.r.o. nevyslovila námitky proti jejich obsahu. Uplatnění odlišných podmínek vyžaduje výslovně písemnou dohodu.

Objednávka

2.1 Objednávky zadané zákazníky nabudou platnosti písemným potvrzením společností Tyroline.
Není-li samostatně dohodnuto jinak, budou dodávky na vyžádání realizované do dvanácti měsíců
po jejich potvrzení.
2.2 Příprava nabídky dodavatelem pro závaznou objednávku je bezplatná, pokud se strany nedohodnou jinak.

Dodávky

3.1. Dodavatel dodá zboží na místo uvedené v objednávce, pokud se strany nedohodnou jinak. Dílčí
dodávky jsou přípustné a mohou být fakturovány samostatně. Dodavatel je oprávněn dodat zboží
s odchylkou +/- 15 % dohodnutého množství.
3.2. Dodavatel zabalí zboží do standardního typu obalu. Veškeré obaly, které si objednavatel výslovně
vyžádá se účtují zvlášť.
3.3. Dodávky se realizují ze sídla společnosti Tyroline v Praze podle dodací podmínky „ ex works "
(EXW podle INCOTERMS 2000), pokud není dohodnuto jinak.
3.4 Montáž nebo údržba zboží není zahrnuta v ceně.

Platební podmínky a výhrada vlastnictví

4.1 Objednavatel je povinen uhradit cenu za dodané zboží bez poplatků a srážek, v hotovosti
nebo bankovní převodem do 14 dnů od vystavení faktury, pokud není dohodnuto jinak.
4.2 Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do řádného zaplacení zboží. Objednavatel je povinen k oddělenému skladování a označení věcí nacházejících se pod výhradou vlastnictví. V případě zpracování nebo opracováno zboží s výhradou vlastnictví nebo jeho smíchání s jinými materiály vzniká dodavateli vlastnické právo k těmto novým věcem až do řádného zaplacení zboží objednavatelem.

Odpovědnost za vady.

5.1. Objednavatel je povinen předat oznámení o vadě okamžitě, nejpozději však do deseti
pracovních dnů po obdržení výrobku. U vad, které lze rozpoznat pouze při používání
výrobku, končí lhůta k předání oznámení deset dnů po prvním použití výrobku , ale
nejpozději šest měsíců po dni, kdy výrobky byly odeslány objednavateli.
5.2 Dodavatel stanovuje záruční lhůtu na dodané zboží v trvání šesti měsíců od dodání zboží.
5.3 Dodavatel nenese odpovědnost za vady nebo škody způsobené nesprávným užitím zboží nebo z důvodu nesprávné kontroly zboží. Dodavatel nenese odpovědnost za další škodu vzniklou při vadném dodání zboží, zejména odpovědnost za ušlý zisk.

Rozhodné právo a řešení sporu

6.1 Smluví vztahy se řídí českým právem.
6.2 Spory mezi stranami bude řešit příslušný soud v České republice dle příslušnost sídla dodavatele.

TYROLINE s.r.o., U Továren 1498/2G, 102 00 Praha 10,

Tel.: 00420-272651801, 00420-272651414,  e-mail: info@tyroline.cz